Kanser Evreleri

Kanser Evreleme

Bir çok bilimsel çalışmaların sonuçları  ışığında, kanser hastalarının tedavi alıp almayacaklarının belirlenmesi, tedavi alacaklar ise en etkin tedavi şekillerinin tespit edilmesi, kanser hastalarının olası beklenen yaşam süreleri hakkında bilgi edinilmesi, bilinmesi gereken  önemli durumlar olduğu için kanser hastalıklarında çeşitli  evrelemeler yapılmıştır.

Kanser hastalığında evreleme, solid organ kanserlerinde kısaca TNM  denen T=tümör çapı  büyüklüğü, N=komşu lenf nodu tutulumu, M= uzak metastaz,  gibi tümör özelliklerine göre evre 1-2-3- 4 şeklinde dört evre ve alt grupları olarak evreleme yapılır. Ayrıca jinekolojik kanserlerde bu evreleme yanında FİGO evreleme sistemi denen diğer bir evreleme sistemi de kullanılır.

Solid organ kanserlerinde evreleme yanında diğer önemli bir tümör derecelendirme biçimi de tümörün en iyiden en kötüye doğru farklılaşma derecesine ( diferansiasyonu)  göre  0-4 arasında greydleme yapılmasıdır. Bu tip değerlendirmedeki iyi dereceli (0-1 greydli ) tümör tipleri ve TNM evrelemesindeki evre 1-2 erken evre kanserli hastaların tedaviler ile şifa elde edilme oranlarıı çok daha yüksektir ve bu erken evre kanserli hastaların sağkalım süre ve oranları da çok yüksektir.

Erken evre kanserlerin büyük çoğunda yalnızca cerrahi veya bazen radyoterapi tedavileri yeterli olmaktadır. Evre 3-4 ve/veya greyd derecesi 2-4 arasında olan orta ve ileri evre kanserlerde çoğunlukla kemoterapiler tedavilere eklenmektedir. Bu orta –ileri evre kanserli hastaların tedavileri daha güç olmakta, yaşam süreleri ve oranları, erken evre kanserli hastalara göre  daha düşük  gözükmektedir.

Lenf bezi kanserlerinde Ann Arbor Evreleme sistemi ve kan kanserlerinde çoğunlukla kısaca WHO denen dünya sağlık örgütü evreleme sistemi kullanılır. Lenf bezi ve kan kanseri evreleme sistemindeki evrelere göre hastalık erken –orta –ileri evre şeklinde değerlendirilmekte olup bu doğrultuda tedavi planlaması  yapılmaktadır.

Ek olarak, beyin kanserlerinde birinci dereceden dördüncü dereceye kadar greydleme yapılmakta olup tümörün derecesine göre cerrahiye ek olarak radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin eklenmesi planlanır.

Sonuç olarak, kanser hastalığında tedavilerin planlanması, hastalığın getirdiği sağkalım sürelerinin tahmin edilmesi ve kanserin multidisipliner olarak ilgili tüm  hekimler tarafından en doğru  şekilde değerlendirilip en doğru kararların verilmesi için kanserde evreleme çok önemli bir işlemdir.

Kanser hastalarında, bir onkoloji uzmanın  kanser tanı anında yapması gereken en önemli işlem, evreleme  değerlendirmesi olmalıdır.